POLITYKA OCHRONY DANYCH

 

PREAMBUŁA

Dane osobowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszych gospodarkach, społeczeństwach i życiu codziennym. Nowe i innowacyjne technologie generują znaczne ilości danych osobowych, a nowoczesne sieci komunikacyjne i systemy przetwarzania umożliwiają organizacjom gromadzenie, analizowanie, wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie danych w skali globalnej.

W tym kontekście prawodawstwo dotyczące ochrony danych zostało opracowane i wdrożone w różnych regionach świata.

Cartrack uznaje prawa do prywatności osób, których dane dotyczą i zobowiązuje się do ochrony i kontroli korzystania z danych osobowych, które gromadzi, zgodnie z wymogami prawnymi jurysdykcji, w których działa.

Kierownictwo wykonawcze stale ocenia potrzebę opracowania i wdrożenia lub zmiany dalszych polityk, procedur i warunków, w tym dotyczących ochrony danych; zasady i formularze zgody; dostęp do danych; naruszenia bezpieczeństwa i wymagania dotyczące prywatności pracowników.

 

CEL

Niniejsza polityka reguluje zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przekazanych Cartrack. Kieruje sposobem gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych podmiotów danych, Klientów i innych zainteresowanych stron, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

ZASTOSOWANIE

Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich podmiotów prawnych w ramach Grupy Cartrack, w tym wszystkich pracowników, a także osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz Grupy i obejmują dane osobowe gromadzone i zarządzane przez Grupę Cartrack.

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE

”Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane lub dotyczące osoby fizycznej, które mogłyby zidentyfikować tę osobę, bezpośrednio (np. z nazwiska) lub pośrednio (np. poprzez dane opatrzone pseudonimem). Dane osobowe obejmują zatem takie rzeczy jak adresy e-mail / adresy domowe, nazwy użytkowników, zdjęcia profilowe, treści generowane przez użytkowników, informacje finansowe i geolokalizację

 

ZASADY ZBIERANIA i PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gromadzenie / przetwarzanie

  Cartrack gromadzi dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych lub gdy taka operacja przetwarzania jest konieczna do wykonania umowy lub procedur przed zawarciem umowy.

  Cartrack może również przetwarzać informacje, jeśli ma uzasadniony interes, pod warunkiem, że w każdym przypadku nasze zainteresowanie jest zgodne z obowiązującym prawem i prawami podmiotu danych.

  Jeśli żadne inne zgodne z prawem warunki przetwarzania nie uzasadniają operacji przetwarzania danych, Cartrack przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyska zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, jednoznacznych i uzasadnionych prawnie celach.

 2. Cel

  Cartrack ujawni lub wykorzysta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonych celów, dla których zostały uzyskane, lub w celu innego zgodnego z prawem przetwarzania.

 3. Dokładność

  Cartrack podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że przetwarzane przez niego dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne.

 4. Otwartość

  Cartrack zobowiązuje się do otwartości w zakresie polityki i praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 5. Bezpieczeństwo

  Cartrack zapewni odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

 6. Przekazywanie

  Cartrack rezerwuje prawo do przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską, aby mogły być przetwarzane przez niektórych dostawców usług, firmy powiązane z Grupą Cartrack i / lub należące do niej. W takim przypadku Cartrack zapewnia, że przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i że zagwarantowano odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie standardowych przyjętych klauzul ochrony danych, zgodnie z art. 46 Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych („RODO”).

 7. Bezpieczeństwo

  Cartrack zapewni odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

 8. Przekazywanie

  Cartrack rezerwuje prawo do przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską, aby mogły być przetwarzane przez niektórych dostawców usług, firmy powiązane z Grupą Cartrack i / lub należące do niej. W takim przypadku Cartrack zapewnia, że przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i że zagwarantowano odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie standardowych przyjętych klauzul ochrony danych, zgodnie z art. 46 Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych („RODO”).

  W żadnych okolicznościach Cartrack nie przekazuje danych osobowych, poza warunkami opisanymi powyżej, ani nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

 9. Przetrzymanie

  Cartrack zachowa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. W niektórych przypadkach zatrzymywanie danych może zachodzić przez dłuższy czas, zwłaszcza gdy wymaga tego prawo właściwe.

   

 10. Dostęp

  Podmiot danych może zażądać kopii swoich danych osobowych od Cartrack i, w razie potrzeby, polecić Cartrack wprowadzenie zmian w celu poprawienia danych lub trwałego usunięcia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

 

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Wycofanie zgody lub usunięcie niektórych rodzajów danych osobowych może uniemożliwić firmie Cartrack świadczenie określonych usług Podmiotowi Danych lub odpowiadanie na zapytania jako potencjalny pracownik lub dostawca. Aby lepiej chronić i zabezpieczyć dane osobowe, Cartrack podejmuje kroki w celu zweryfikowania tożsamości Podmiotu Danych przed udzieleniem dostępu lub zmianami danych osobowych.

Prawa

Wyjasnienie

Informacja

Podmiot danych ma prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, oraz o prawach podmiotu danych

Dostęp

Podmiot danych ma prawo dostępu i otrzymania kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących danej osoby (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń). Za zapewnienie takiego dostępu może zostać pobrana rozsądna opłata, ale tylko w przypadkach dozwolonych przez prawo

Sprostowanie

Podmiot danych ma prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne i / lub uzupełnione, jeśli są niekompletne

Prawo do bycia zapomnianym

Podmiot danych ma prawo do usunięcia lub wykasowania danych osobowych; z zastrzeżeniem prawnych lub uzasadnionych podstaw do zachowania danych osobowych

Marketing bezpośredni

Podmiot danych może zrezygnować z bezpośredniej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie

Cofnięcie zgody

Podmiot danych może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. W przypadku wycofania zgody zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem nie jest naruszona

Sprzeciw wobec przetwarzania

Podmiot danych może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora danych, takich jak:

 • Poprawa naszych produktów i usług

 • Poprawa naszej komunikacji z podmiotem danych

 • Właściwe administrowanie naszą stroną internetową

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Ochrona praw

 

 

Składanie skarg

Podmiot danych ma prawo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych, aby złożyć skargę na nasze praktyki ochrony danych i prywatności

Przenoszenie danych

Podmiot danych ma prawo do przenoszenia, kopiowania lub przesyłania danych osobowych z naszej bazy danych do innej. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych podanych przez podmiot danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub wyraźnej zgody, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych

Ograniczenie

W okolicznościach ograniczonych przez RODO podmiot danych może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, aby można było je przechowywać, ale nie może ich wykorzystywać ani dalej przetwarzać, w następujący sposób:

 • Niedokładne dane zakwestionowane przez podmiot danych muszą być ograniczone do czasu weryfikacji i poprawienia

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale podmiot danych sprzeciwia się ich usunięciu

 • Cartrack nie wymaga już danych podmiotu danych, ale podmiot danych wymaga ich przechowywania w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

 • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy Cartrack, aż do weryfikacji nadrzędnych praw

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Podmioty danych, które mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zasad lub procedur ochrony danych w Cartrack, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: 

iod@cartrack.pl

 

OBOWIĄZKI

Ramy polityki wchodzą w zakres i odpowiedzialność Komisji ds. Ryzyka, który podlega Zarządowi Cartrack.

Zgodność jest weryfikowana przez Audyt Wewnętrzny, który raportuje niezależnie do Zarządu.

Secondary Navigation: 

Europe

Middle East

Americas